het beroepsprofiel van de remedial teacher:

 • opleiding: de remedial teacher beschikt over een relevante onderwijsbevoegdheid,
 • de remedial teacher beschikt daarnaast over een diploma van een 2e fase - opleiding remedial teaching.

De remedial teacher dient:

 • Te beschikken over de noodzakelijke achtergrondkennis op het gebied van theoretische verklaringsmodellen;
 • De daartoe geëigende orthodidactische en pedagogische kennis van de ontwikkeling van het kind toe te kunnen passen wat betreft:

          sociaal emotionele ontwikkeling, kennis en motoriek

 • Gebruik te maken van een op dat moment daartoe geëigende gesprekstechniek.
 • Met de daartoe geëigende instrumenten pedagogisch didactisch onderzoek kunnen uitvoeren en verslaan.
 • Met behulp van de gegevens kunnen diagnosticeren
 • een handelingsplan kunnen opstellen, schriftelijk vast kunnen leggen en uit kunnen voeren
 • gebruik makend van de kennis van orthopedagogische en/of ortho-didactische technieken.
 • In staat zijn dit handelingsplan (eventueel tussentijds) te evalueren en zonodig bij te stellen.
 • Kennis te hebben van de didactische lijn van diverse methodes, heden ten dage gebruikt in de verschillende vak- en vormingsgebieden.
 • Kennis te hebben van specifieke leer- en hulpmiddelen
 • Kennis te hebben van verschillende leerstrategieën en deze kennis te kunnen gebruiken bij het handelen met de leerlingen.
 • Kennis te hebben van verschillende observatiemodellen en deze te kunnen toepassen.
 • Te beschikken over achtergrondkennis van specialismen zoals dyslexie, hoogbegaafdheid, vroegtijdige onderkenning, dyscalculie, dys(ortho)grafie, etc.
 • Kennis te hebben van diverse omringende disciplines om tijdig en vakkundig te kunnen verwijzen.
 • Kennis te hebben van het bestaande onderwijsstelsel en het Nederlandse onderwijsbeleid.